UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Số: 06/2016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10  tháng 3 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

 
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trách nhiệm cụ thể của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm:

2.1. Các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra và Pháp chế;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Chính trị, tư tưởng;

- Phòng Giáo dục mầm non;

- Phòng Giáo dục tiểu học;

- Phòng Giáo dục trung học;

- Phòng Đào tạo và Giáo dục thường xuyên;

- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

2.2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:

Trường Cao đẳng sư phạm; trường trung cấp sư phạm; trường Trung học phổ thông; trường Phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học Trung học phổ thông; trường Phổ thông Dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm ngoại ngữ, tin học; trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường, cơ sở thực hành sư phạm và các cơ sở giáo dục trực thuộc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Như Điều 5;    

- Sở Tư pháp;                      

- Lãnh đạo VP, CVCK, Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT, NC, D90b.                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Cầm Ngọc Minh