Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Đỗ Trọng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó TP
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Thị Bích Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đoàn thùy Linh
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: