Thursday, 19/04/2018 - 18:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Lò Văn Huynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Quốc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Thanh tra
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Thế Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vương Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Si Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: