Tuesday, 14/07/2020 - 10:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Phan Ngọc Sơn
Chánh Thanh tra Phan Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách