Friday, 20/05/2022 - 08:49|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Nguyễn Đăng Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945954689
  • Email:
   baicachienthang@gmail.com
 • Trần Văn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915001977
  • Email:
   tranvantrongsonla@gmail.com
 • Lương Thị Bích Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912737826
  • Email:
   hienluong11@gmail.com