Sunday, 29/11/2020 - 15:14|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Trần Văn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915001977
  • Email:
   tranvantrongsonla@gmail.com
 • Lương Thị Bích Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912737826
  • Email:
   hienluong11@gmail.com