Thursday, 19/04/2018 - 18:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thi đua - khen thưởng

Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018

(26/10/2017)  810
Kính gửi:  Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  Các đơn vị trường học trực thuộc Sở ...

  Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018 843

  Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2016 - 2017 251

  Xét chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2016-2017 154

  Hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016-2017 124

  Hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 94

  Lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 129

  Hướng dẫn viết Sáng kiến 129

  Chuyển tiền khen thưởng năm học 2015-2016 cho các đơn vị 125

  Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2016-2017 115

  Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 101

  Giao chỉ tiêu xét khen thưởng năm học 2015-2016 (Khẩn) 105

  Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La giai đoạn 2016-2020 82

  Công tác thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016 102

  QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ GDĐT SƠN LA VỀ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014-2015 111

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 88

  Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015 86

  PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 83

  Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 95

  Thông báo kết quả bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2013 – 2014 115