Friday, 29/05/2020 - 21:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019,

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

         Ngày 02/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở,

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - Phát biểu Khai mạc Hội nghị

          Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp quản lý giáo dục, các nhà giáo, các em học sinh trong toàn tỉnh, ngành giáo dục - đào tạo đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, đạt được nhiều thành tựu và thành tích xuất sắc trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          - Các điều kiện đảm bảo nâng chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực; quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

         - Tập trung củng cố, phát triển hệ thống trường, lớp mầm non, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước ổn định và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng chống có hiệu quả các hành vi bạo hành trẻ em.

        - Triển khai kịp thời, đồng bộ công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; đặc biệt là đã tổ chức thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, được các cơ quan quản lý cấp trên và dư luận xã hội đồng tình.

        - Tập trung chỉ đạo để ổn định, củng cố hoạt động giáo dục thường xuyên sau sắp xếp lại để đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của xã hội; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt chính sách khuyến học, khuyến tài.

        - Hệ thống các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh được quan tâm sắp xếp, củng cố để nâng cao năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh - sinh viên; thực hiện tốt công các đào tạo tiếng Việt và chuyên môn cho Lưu học sinh Lào.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở,

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - Phát biểu Kết luận Hội nghị

 

        Với mong muốn đánh giá toàn diện, khách quan, đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, chỉ rõ những mặt mạnh, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những kinh nghiệm rút ra, xác định thời cơ và thách thức trong bối cảnh, hoàn cảnh hiện nay để tìm ra những giải pháp, biện pháp thiết thực và khả thi để báo cáo trung thực với Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân tỉnh - Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương chỉ đạo cụ thể về mục tiêu, kế hoạch, lộ trình cải thiện mức chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các trường THPT, PTDT nội trú, trung tâm GDTX trực thuộc Sở, các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, tâm huyết của nhà giáo để đóng góp bổ sung vào Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, đặc biệt là phân tích, xác định các giải pháp, biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của tỉnh nhà trong thời gian tới và thực hiện tốt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ sau:

         Thứ nhất, sớm tham mưu ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020; hướng dẫn công tác chuẩn bị Khai giảng năm học mới; hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với các cấp học, lĩnh vực giáo dục.

        Thứ hai, Hiệu trưởng các trường THPT, PTDT nội trú THCS & THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố căn cứ Khung thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND  ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng hè 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng kế hoạch giáo giáo dục năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng và thực hiện nhiệm vụ của năm học 2019 - 2020; tổ chức thực hiện tốt các cuộc thi từ cơ sở và tham gia thực hiện có hiệu quả các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia theo kế hoạch.

- Thứ ba, tập trung triển khai có hiệu quả công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2019, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 ban hành theo Quyết định số 1667/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương chỉ đạocủa UBND tỉnh, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo.  

       Tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp (bao gồm các điểm trường lẻ), xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên các trường mầm non, phổ thông (biên chế, sắp xếp, bồi dưỡng - tập huấn, thực hiện chính sách đãi ngộ…), đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (theo Đề án giai đoạn 2017-2025 ban hành theo Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và làm tốt công tác truyền thông để các cấp quản lý và xã hội hiểu rõ, đồng thuận phối hợp, giúp đỡ thực hiện.

       Thứ tư, tổ chức quán triệt, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

       Thứ năm, về công tác quản lý giáo dục cần thống nhất nhận thức cơ chế, chính sách là trách nhiệm của Bộ, quản lý Nhà nước là trách nhiệm của UBND tỉnh và Sở (cấp huyện là UBND huyện/Phòng), tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục là Hiệu trưởng/Người đứng đầu cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên; như vậy Hiệu trưởng và giáo viên  giữ vai trò quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục.

      Nghị quyết số 01 của Chính phủ tại phiên họp tháng 01/2019 đã xác định: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; chú trọng cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp; Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chủ trương của Chính phủ, do vậy ngành giáo dục - đào tạo cần tập trung thực hiện kịp thời có hiệu quả  các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cơ bản sau:

      - Thực hiện và tham mưu với UBND tỉnh thực hiện Nghị định 127/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ - Ngành Trung ương; thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, ngành giáo dục phải đi tiên phong trong ứng dụng CNTT, Sở phải gương mẫu đi đầu , ứng dụng CNTT và áp dụng hiệu quả các quy trình, tiêu chuẩn quản lý hiện đại (ISO, TQM...) trong công tác quản lý để thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục (tập trung hoàn thiện và liên thông cơ sở dữ liệu ngành, tăng cường ứng dụng CNTT trong kiểm định chất lượng giáo dục…).

        - Tăng cường công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể và làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng trường chuẩn quốc gia, xác định chuẩn hóa và hiện đại hóa là mục tiêu toàn ngành phải hướng đến và phấn đấu thực hiện tốt trong quá trình thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển giáo dục mầm non và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong gia đoạn từ nay đến 2025 để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành một cách bền vững và thực chất (Sơn La có đủ điều kiện, đặc biệt là nguồn lực về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để phát triển thành tỉnh có chất lượng giáo dục hàng đầu trong tiểu vùng Tây Bắc !).

        - Đổi mới cơ chế quản lý nhà trường, tách bạch quản lý nhà nước với quản trị cơ sở giáo dục, giao quyền tự chủ gắn với tăng cường quản lý, giám sát Hiệu trưởng/Người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu (về hành chính, bám trường, bám lớp; tính tiên phong gương mẫu; xây dựng kế hoạch giáo dục; quản lý giáo viên…); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt hoạt động của nhà trường nói chung và chương trình, lịch trình công tác của hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông để giáo viên, chính quyền địa phương, các đoàn thể và cha mẹ học sinh phối hợp, giám sát.

      - Đẩy mạnh thanh tra đối với Phòng giáo dục, các trường học (hành chính, chuyên ngành, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học…); cơ quan quản lý, đặc biệt là Hiệu trưởng phải tăng cường quản lý quá trình và kết quả dạy học của giáo viên (lập kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá…).

       - Tích cực, chủ động thúc đẩy sự quan tâm và huy động nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, trong công tác quản lý và giáo dục học sinh (công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể; công tác thông tin truyền thông…).

       - Các cơ sở giáo dục, các phòng GD&ĐT phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Sở và UBND huyện theo đúng quy định (đây là trách nhiệm của người đứng đầu, qua báo cáo mới nắm bắt được thông tin và thể hiện ý thức trách nhiệm trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính !).

       Thứ năm, tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở giáo dục sau cơ cấu, sắp xếp lại ổn định về tổ chức và hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách vững chắc; quan tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ GDTX - GDNN thuộc chức năng TTGDNN-GDTX huyện trước đây, nay đã chuyển giao cho các đơn vị khác đảm nhiệm để đảm bảo quyền lợi học tập của người học có nhu cầu, thực hiện mục tiêu giáo dục cho mọi người và xây dựng xã hội học tập.

       Thứ sáu, đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường, làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội khuyến học, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh...) để làm tốt công tác xã hội trong trường học, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là phòng ngừa, giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những hiện tượng, sự việc, vấn nạn xảy ra trong ngành giáo dục mà xã hội quan tâm; làm tốt công tác truyền thông giáo dục, tuyên truyền, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt của ngành.

         Thứ bẩy, tổ chức thực hiện có hiệu quả các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và quốc gia theo kế hoạch; triển khai sâu rộng và thực chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, các nề nếp sinh hoạt trong ngành (“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, “Năm điều Bác Hồ dạy”, ....) để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục giáo dục toàn diện, đồng bộ giữa ”dạy chữ” và “dạy người”.

        Thứ tám, với tinh thần nhìn thẳng vào thực chất mức chất lượng giáo dục của toàn ngành để tổ chức có hiệu quả Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tập trung trí tuệ, tâm huyết để phân tích toàn diện, khách quan thực tiễn giáo dục của tỉnh để xác định các điểm mạnh, các điểm yếu trong bối cảnh, hoàn cảnh hiện nay, tìm ra các nguyên nhân nội tại trong ngành, nguyên nhân bên ngoài, các kinh nghiệm rút ra, thời cơ và thách thức để thống nhất các giải pháp, biện pháp và lộ trình thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh một cách bền vững và thực chất./.

Nguồn tin: Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng,

Sở GD&ĐT Sơn La.


Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan