Thursday, 19/04/2018 - 18:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Kính gửi:  Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;  Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, PT Dân tộc Nội trú; Giám đốc các trung tâm GDNN- GDTX

Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở; Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Ngày ban hành:
17/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực