Thursday, 22/02/2018 - 14:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

     Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;    Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT huyện/tp; Các đơn vị trực thuộc

Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực