Saturday, 16/11/2019 - 06:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Danh sách xét tốt nghiệp sơ bộ đã gửi vào mục "Thông tin - Điều hành" chọn "Danh sách đã nhận" để tải về.

Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực