Wednesday, 19/06/2019 - 17:44|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN - GDTX;  Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực