Thursday, 20/02/2020 - 22:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

THƯ CHÚC MỪNG KHAI GIANG NĂM HỌC MỚI 2019-2020 CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 4

Ngày ban hành:
30/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

SỞ GD&ĐT TỈNH SƠN LA TRÂN TRỌNG ĐỀ NGHỊ THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC, CÁC TRƯỜNG HỌC KHẨN CHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 4; VÀ PHƯƠNG ÁN CHO TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỜI 2019 - 2020 KHI TRỜI MƯA.

Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực