Sunday, 18/11/2018 - 15:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Thành viên Đoàn thanh tra coi thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày ban hành:
14/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các trường THPT; Các trường PTDTNT THCS và THPT; - Các trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông; PTDT Nội trú tỉnh; Các trung tâm GDNN - GDTX huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
02/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đề nghị các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX chỉ tải dữ liệu thi THPT Quốc gia 2018 từ ngày 29/5/2018. Những đơn vị nào đã tải về trước ngày 29/5/2018 đề nghị xóa bỏ và tải lại.

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực