Wednesday, 06/07/2022 - 20:36|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Điêu Thị Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0916002289
  • Email:
   dieuthidan1967@gmail.com
 • Nguyễn Văn Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0367558246
  • Email:
   chienycsl@gmail.com
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0913252103
  • Email:
   hoang.nguyenhuysl@gmail.com
 • Cầm Văn An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0366900165
  • Email:
   ancamkhong@gmail.com